زن در طبیعت کمتر به صورت آزاد یافت میشود و بیشتر به صورت ترکیب عناصری مانند:ئیدرات تکبر و سولفات خودپسندی و ناز در خیابانها و مغازه هایی از جمله خیابان مرکزی یافت میشود.این ترکیب در مقابل پارچه فروشیها،کفش فروشیها،لوکس فروشیها و مخصوصا طلا فروشیها خاصیت آهنربایی پیدا میکند و به طرف آن جذب میشود.

تاریخچه کشف:

کاشف این کشف بزرگ پروفسر مرد است،او در راه کشف این ترکیب زحمات فراوان متوسل شده است و با تمام کوششی که به عمل آورده است هنوز نتوانسته نوع جنس و خواص اصلی این ترکیب را پیدا کند.

طرز تهیه این ماده:

برای تهیه این ترکیب کافی است مقداری اسید اسکناس و

بقیه در ادامه ی مطلب