چجوری میشه فهمید که راننده ی ماشینه جلویی خانومه؟؟؟

1:هروقت پشتش بوق زد ی دستشو ببره به روسریش،

2:راهنمای چپ رو بزنه بپیچه راست،

3:ماشینش که پنچر شد در کاپوت رو بزنه بالا،

4:با سرعت 140 یه پیچ رو در نهایت خونسردی دور بزنه

/ 2 نظر / 12 بازدید
سحر

[قهر]

سحر

[خنده]