لیلی و مجنون اینترنتی

عشق وقتی بشود دات کامی

 

حاصلش نیست به جز ناکامی

 

نازنین خورده مگر گرگ تو را ؟

 

برده به دات کام و دات ارگ تو را؟

 

بهرت ایمیل زدم بیشترک

 

جای سابجکت نوشتم به درک

 

به درک گر دل من غمگین است

 

به درک گر غم من سنگین است

 

به درک رابطه گر خورده ترک

 

قطع آن هم به جهنم به درک

 

آنقدر دلخور از این ایمیلم

 

که به این رابطه هم بی میلم

 

مرگ لیلی نت و مت را ول کن

 

همه را جای OK کنسل کن

 

OFF کن کامپیوتر را جانم

 

یار من باش و ببین من ON ام

 

اگرت حرفی و پیغامی هست

 

روی کاغذ بنویس با دست

 

نامه یک حالت دیگر دارد

 

خط تو لطف مکرر دارد

 

خسته از Font و ز Format شده ام

 

دلخور از گردلی @ ( ات ) شده ام

 

کرد رپلای به لیلی مجنون

 

که دلم هست از این سابجکت خون

 

باشه فردا تلفن خواهم کرد

 

هر چه گفتی که بکن خواهم کرد

 

زودتر پیش تو خواهم آمد

 

هی مرتب به تو سر خواهم زد

 

راست گفتی تو عزیزم لیلی

 

دیگر از من نرسد ایمیلی

 

نامه ای پست نمودم بهرت

 

به امیدی که سر آید قهرت...

/ 0 نظر / 8 بازدید