پسرا و دخترا چه جوری از دستگاه عابر بانک پول میگیرن ؟

6. توی پارک کردن ماشین خیلیمشکل پیدا میکنن
7.بلاخره ماشین رو پارک میکنن و میرن دم دستگاه عابربانک
8.توی کیفشون دنبال کارتشون میگردن
9. کارت رو داخل دستگاه میذارن،کارت توسط ماشین پذیرفته نمیشه
10. کارت تلفن رو میندازن توی کیفشون
11. دنبال کارت عابر بانکشون میگردن
12. کارت رو وارد دستگاه میکنن
13. تویکیفشون دنبال تیکه کاغذی که کد رمز رو روش یادداشت کردن میگردن
14.کد رمز رووارد میکنن
15. یه ربع  قسمت راهنمای دستگاه رو میخونن
16. کنسل میکنن
17. دوباره کد رمز رو میزنن
18.کنسل میکنن
19. به دوست پسرشون زنگ میزننکه طریقهء وارد کردن کد صحیح رو براشون بگه
20. مبلغ درخواستی رو میزنن
21.دستگاه ارور (خطا) میده
22. مبلغ بیشتری رو درخواست میکنن
23. دستگاه خطا میده
24. بیشترین مبلغ ممکن رو درخواست میکنن
25.انگشتاشون رو برایشانس روی هم میذارن
26.پول رو میگیرن
27. برمیگردن به ماشین
28. آرایششونرو توی آینه چک میکنن
29.توی کیفشون دنبال سویچ ماشین میگردن
30. استارتمیزنن
31.پنجاه متر میرن جلو
32. ماشین رو نگه میدارن
33. دوبارهبرمیگردن جلوی بانک
34. از ماشین پیاده میشن
35. کارتشون رو از توی دستگاهعابر بانک برمیدارن
36. سوار ماشین میشن
37. کارت رو پرت میکنن روی صندلیکنار راننده
38.آرایششون رو توی آینه چک میکنن
39.احتمالا یه نگاهی هم بهموهاشون میندازن
40.راه میفتن و میندازن توی خیابون اشتباه
41.برمیگردن
42. میندازن توی خیابون درست
43. پنج کیلومتر میرن جلو
44. ترمزدستی رو آزاد میکنن ( میگم چرا انقدر یواش میره ها )
45.به حرکت ادامهمیدن

/ 2 نظر / 11 بازدید
صنم

سلام. تو چقدر شیطونی بچه[خنده][قهقهه][خنده][قهقهه]

ایلقار

سلام چرا همه جا گیر میدن به ما دخترا.......در کل جالب بود