اس ام اس

Love is in your heart not to stay, but to be shared.

عشق برای توقف در قلب شما قرار نگرفته است، بلکه باید به اشتراک گذاشته شود.

Love doesn't make the world go round, it just makes the ride worthwhile.

عشق باعث گرد شدن زمین نمیشود، بلکه فقط گردش آن را با ارزش می‌کند.

The most amazing feeling in the world is to look at someone you really care about and know they feel the same way about you.

شگفت آورترین احساس در دنیا نگاه کردن به کسی است که واقعا به او علاقه‌مند هستید و میدانید که او نیز همین احساس را نسبت به شما دارد.

Love Is like war... Easy to start... Difficult to end.

عشق مانند جنگ است... آغاز کردنش آسان... پایان دادنش دشوار.

Love is a journey not a destination.

عشق سفر است نه مقصد.

Love is not about finding the right person, but creating a right relationship. It's not about how much love you have in the beginning but how much love you build till the end.

عشق پیدا کردن فرد درست نیست، بلکه ایجاد یک رابطه درست است. پایداری آن وابسته به عشقی که در ابتدا دارید نیست بلکه وابسته به میزان عشقی است که تا پایان بوجود می‌آورید.

True love doesn't have a happy ending because true love doesn't have an ending.

عشق حقیقی پایان شاد ندارد زیرا که عشق حقیقی پایانی ندارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید