اس ام اس انگلیسی

اس ام اس های قشنگ با ترجمه انگلیسی

اس ام اس خوشحالی پی در پی .... اس ام اس دلخوشی بیکاران .... در فرودست انگار یک نفر منتظر است .... پس خسیسی نکنیم !

 Sms is continuate happiness ….. Sms is cheer of idles ….. One is waiting somewhere …. So don't be stingy .

 از دوستان دو رنگم عجیب دل تنگ است ...... فدای همت آن دشمنی که یکرنگ است

 My heart is nostalgic from my bichrome friends ... I immolate to my enemy that is homochromatic.

 دیل کارنگی می گوید : « تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری دارد .»

 Diel says : a smile has no price but has so profit .

 در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن ، بیش از نیاز به نان است . « مادر ترزا »

 In this world needs to love and being loved is more that bread .

 از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد ... غمهای زمانه را فراموشم کرد

 It told me grief of stories so that I forget grief of time .

 ای داد دوباره کار دل مشکل شد ... نتوان ز حال دل غافل شد .... عشقی که به چند خون دل حاصل شد ... پامال سبکسران سنگین دل شد

 Oh again my heart work get hard ... I can't be unwitting from my heart …. A love that I acquired hardly ... was been trampled with some light headed ones .

 از انسانها غمی به دل نگیر ؛ زیرا خود نیز غمگین اند ؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند ؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند ...! « دکتر علی شریعتی »

 Don't be upset from people , because they are upset too , they are alone but they run away from themselves because they are in doubt about themselves & about their love &their fact , so love then even when they don't love you ...

/ 0 نظر / 8 بازدید